SERVICE CALL CENTER : 02-988-3666 Ext. 4100   
   HOME | แบบสอบถามการใช้งาน | Ceritficate | KM_2-2560 | KM_1-2561 | KM_2-2561 | KM_1-2562 | KM_2-2562 | KM_1-2563 | KM_2-2563 | KM_1-2564
  Our Services:
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  เอกสารการติดตั้ง
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  ถาม-ตอบ
  About Us:
  เกี่ยวกับ NOC
  กฎระเบียบ
  ติดต่อ...
  Server List:
   ssh only
        queen.mut.ac.th
   SMTP server
        mail2.mut.ac.th
        port 25
   POP server
        pop.mut.ac.th         port: 110
        SSL port: 995
   imap server
        imap.mut.ac.th         port: 143
        SSL port: 993
   FTP server
        ftp.mut.ac.th
   DNS server
        203.209.55.162         203.209.55.6         203.209.55.4
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้ Wireless Lan
นักศึกษาสามารถ Reset Password ของ account ในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ URL: http://www.noc.mut.ac.th/resetpassword
นักศึกษาสามารถที่จะทำตรวจสอบแอคเคาท์นักศึกษาได้ที่ URL: http://www.noc.mut.ac.th/student
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาสามารถที่จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของแอดเคาท์ได้ที่ URL: http://www.noc.mut.ac.th/changepassword
นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องบัญชีรายชื่อกรณีที่ยังไม่มี Account , ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินที่แสดงการชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ตมาแจ้งที่ศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการสร้างแอคเคาท์ต่อไป
ทางศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายจะทำการปรับปรุง บัญชีรายชื่อของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะทำการหยุดการให้บริการชั่วคราวสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

แอคเคาท์นักศึกษา
นักศึกษาสามารถที่จะทำตรวจสอบแอคเคาท์นักศึกษาได้ที่ URL: http://www.noc.mut.ac.th/student

การตั้งพาสเวิร์ด
การตั้งพาสเวิร์ดกำหนดให้มีความยาวอย่างน้อย 13 ตัวอักษรและควรเป็นคำที่ยากต่อการเดา ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้อื่นนำแอคเคาท์ของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นไม่ควรจะให้แอคเคาท์กับผู้อื่น หากเกิดปัญหาต่างๆบุคคลที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกกรณี

โดยสามารถที่จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ URL: http://www.noc.mut.ac.th/chagepassword

ซึ่งจะเปลี่ยนได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนจากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้


หมายเลขโทรศัพท์
N/A


นโยบายคุณภาพ
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน  การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง"

ปรัชญา ปณิธาน
มุ่งเน้นในการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงรูปแบบแอปพลิเคชั่นและระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก
 
   Network Operation Center, Faculty of Information Science.  Last Update 29/11/2014