แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย

1=แก้ไข, 2=พอใช้, 3=ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก
    5 4 3 2 1
 1. การให้บริการเกี่ยวกับการใช้งานด้านระบบ Wifi ของมหาวิทยาลัย
 2. การให้บริการเกี่ยวกับระบบบัญชีรายชื่อและการเปลี่ยน PASSWORD
 3. การให้บริการเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ทางวิชาการและการตอบคำถามทางด้านระบบเครือข่าย
 4. การให้บริการเกี่ยวกับระบบ Mail ในการรับและส่ง Mail
 5. การให้บริการเกี่ยวกับ WWW ของทางมหาวิทยาลัย
 6. การให้บริการเกี่ยวกับการขอเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
 7. การให้บริการเกี่ยวกับความเร็วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
 8. การให้บริการเกี่ยวกับ FTP ของทางมหาวิทยาลัย
 9. การให้บริการเกี่ยวกับการ Telnet login ของระบบเครือข่าย
ทางสำนักพัฒนาและบริการระบบเครือข่ายจะทำการเก็บสถิติผลของแบบสอบถามทุกๆ 4 เดือน