กฎระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"ศูนย์ฯ" หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ภายในมหาวิทยาลัย

"หน่วยงาน" หมายถึง คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

"ผู้ใช้งาน" หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักศึกษา หรือผู้ที่มหาวิทยาลัย อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายได้

"บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษที่มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.   ห้ามผู้ใช้งานปฏิบัติการใด เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่งสาธารณชน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระทำการใด ดังกล่าว ย่อมถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

2.   มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการใด ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลกำไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจำหน่ายสินค้า การนำข้อมูลไปซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากำไร

3.   ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นกล่าวคือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (user account) ของผู้อื่น หรือพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆที่จะทำลายกลไกรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพร่ข้อความใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว มหาวิทยาลัย ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว

4.    การปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ใช้งานทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือในระบบข่าวเป็นสิ่งต้องห้าม

5.   เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นการพยายามรุกล้ำเขตหวงห้ามต้องได้รับโทษจากทางมหาวิทยาลัย และรับโทษตามกฎหมาย

6.   มหาวิทยาลัยจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า และความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งานอื่น

7.   มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมต่อและ/หรือการใช้งาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการเชื่อมต่อและ/หรือการใช้งานใด ของผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิดหรือพยายามจะล่วงละเมิดกฏระเบียบนี้ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

8.   ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆที่มหาวิทยาลัย กำหนดขึ้น โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยมิได้

9.    มหาวิทยาลัย ให้บัญชีผู้ใช้งาน เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอน จำหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้

10.   บัญชีผู้ใช้งาน ที่มหาวิทยาลัย ให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่าง อันอาจจะเกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายต่าง ที่เกิดจาก บัญชีผู้ใช้งาน นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น

11. ผู้ใช้งานจะต้องไม่พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์และลำดับความสำคัญในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์และครือข่ายมากกว่าผู้ใช้งานผู้อื่น

12. ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/คำแนะนำที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ และที่จะกำหนดขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

หมวดที่ 3 กฎระเบียบการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.   ให้ผู้ซึ่งต้องการนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดต่อขอคำปรึกษาวิธีดำเนินการและกฎระเบียบข้อกำหนดกับศูนย์ฯ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เกิดผลกระทบกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย

2.   การขออนุญาตใช้งานเครือข่าย หมายเลขไอพี (IP Address) และชื่อโดเมน (Domain Name) ของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นจะต้องทำหนังสือขออนุญาต ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ กรณีที่ผู้รับผิดชอบเป็นชมรมหรือนักศึกษาใดๆ ที่สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้ทำเรื่องผ่านหน่วยงานมายังศูนย์ฯ เพื่อขออนุญาตใช้งานเครือข่าย

3.   มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บุคคลใดกระทำการเคลื่อนย้าย หรือทำการใดๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลางโดยพลการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ส่วนกลางและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้ และการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานละเมิดหรือทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

4.   ในกรณีที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบพบว่าเครือข่ายย่อยใดก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ อาจจะจัดการหยุดให้บริการจากอุปกรณ์ของส่วนกลางโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนกว่าจะมีการแก้ไข ให้ทำงานได้เป็นปกติก่อน

5.   เพื่อให้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายระยะไกลหรือระบบโมเด็ม (Modem) ของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างทั่วถึง ศูนย์ฯ กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับระบบโมเด็มได้หนึ่งการเชื่อมต่อในขณะเวลาเดียวกัน หากฝ่าฝืนจะงดการให้บริการแก่ผู้ใช้งานนั้น

หมวดที่ 4 บทลงโทษ

หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อสมบัติของทางมหาวิทยาลัย จะต้องรับโทษตามบทลงโทษต่อไปนี้

 

1.    โทษขั้นต้น ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 14 วัน

2.    โทษขั้นกลาง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 1 เดือนและตัดคะแนนความประพฤติ 10 เปอร์เซ็นต์

3.    โทษขั้นสูง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

4.   โทษขั้นร้ายแรง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดไป และหากการ ละเมิดฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือต่อทรัพย์สินทั้งของทางมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง จะต้องรับโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยลำดับต่อไป ซึ่งมีผลให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ โทษขั้นที่ 1 – 3 นั้น ศูนย์ฯ จะเป็นผู้วินิจฉัยความผิดในเบื้องต้นตามลำดับความเหมาะสม ส่วนโทษขั้นที่ 4 เป็นบทลงโทษในส่วนที่สูงเกินอำนาจขอบเขตของศูนย์ฯ ทางคณะต่างๆ ที่ผู้ทำผิดสังกัดอยู่ และหรือมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้พิจารณาความผิดนั้นๆ