ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบเครือข่ายหลักของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางศุนย์ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2540 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่าย”และได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย” ในปีพ.ศ. 2546 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย” ในปีพ.ศ. 2555 ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของทางมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเชื่อมต่อได้ทั่วโลกและเครื่องบริการหลักจำนวน 30 เครื่องที่มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานสูง และได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตดังรูป
   Network Operation Center, Faculty of Information Science.  Last Update 29/11/2014